Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

,,Připomínejte si dřívější dny, v nichž jste byli osvíceni a přestáli jste mnohý zápas s utrpením."

Židům 10:32;

Jeden český europoslanec chce upozornit na kruté pronásledování křesťanů na více místech v Africe na středním východě, v Pákistánu, Číně a v dalších zemích. Vadí mu, že hlavní média o pronásledování křesťanů, které se v některých místech blíží genocidě, vůbec nepíší a nemluví. V našich končinách k tak silnému pronásledování zatím nedochází. Pravost a životaschopnost naší víry je prověřovaná jinými zkouškami. Na nás působí hlavně neblahý vliv konzumu a ze západu přicházející ideologie prosazující převrácené hodnoty a rostoucí tlak islámských přistěhovalců. Můžeme vidět urputnou snahu státu a různých prapodivných organizací působit zejména na naše děti a mladé lidi, aby z nich vymazali křesťanské duchovní kořeny, jež se utvářeli přes tisíc let.

Dnes je v očích mladé generace normální takové chování na veřejnosti i v zábavě, které by ještě před půl stoletím bylo nemyslitelné. Víme proč se to děje. Bible nás na to upozorňuje už tisíce let dopředu. ,, Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám toto říkal, ještě když jsem byl u vás? Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat. A potom bude zjeven ten Bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní dechem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu." (2Tesalonickým 2:3-10) Napsáno před téměř dvěma tisíci lety.

,, Běda těm, kdo zlu říkají dobro a dobru zlo, kdo pokládají temnotu za světlo a světlo za temnotu, kdo pokládají hořké za sladké a sladké za hořké. " (Izajáš 5:20) Napsáno před více než dvěma tisíci osmi sty lety. Úmysl podobných snah je zřejmý. Mladá generace je vychovávaná tak, aby přijala pozitivně příchod Bezzákonného a aby mladí lidé nepoznali jeho zvrácenost. Kdo chce, aby jeho děti nebyli bezbranní vůči převrácené ideologii a propagandě, má možnost seznamovat trpělivě své děti a další lidi s kořeny a počátky křesťanských hodnot a myšlenek. A s jejich smyslem. Bible poskytuje dostatek informací a příběhů o víře, spravedlnosti, naději a lásce, pevně a spravedlivě založené na Ježíšově lidském životě, který dobrovolně dal za naše životy jako výkupné. Dobře jsme vyzíváni, abychom si připomínali dřívější dny, skutky našich křesťanských předků. A nejen to. Text nás vybízí, abychom si připomínali i vlastní začátky, když jsme s nadšením přijali osvícení v podobě evangelia.

Mysleme v modlitbách na naše bratry a sestry, kteří jsou pronásledovaní a v ohrožení života jakýmkoliv způsobem. Nestyďme se za naději a víru. Nebojme se vydat svědectví o kořenech naší víry, když nás o to někdo požádá. Snaha vymazat z mladé generace přirozený Boží řád z jejich srdcích a nahradit jej převráceným učením je nejviditelnějším důkazem o tom, že příchod Bezzákonného a následně i našeho Pána se opravdu rychle blíží. Nenechme se oklamat a šiřme světlo naděje kolem sebe, aby i další lidé mohli vidět cestu k záchraně.