Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

Milost a pokoj vám od Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista:

-          bratrům a sestrám v křesťanské víře,

-          židovským bratrům a sestrám,

-         - všem lidem dobré vůle, kteří nejsou sobečtí, nadutí a chvástaví, nenávidí faleš a klam, a radují se ze všeho, co je dobré.

Žijeme v době zrychlujícího se vývoje a společenských změn. Stále častěji se setkáváme s novými objevy a odhaleními všeho druhu a jsme zahlcováni novými informacemi. To vyvolává v mnohých z nás buď bezradnost či otázky, na které hledáme odpovědi.

Dlouholeté, usilovné studium Božího slova nám potvrzuje, že pouze Bible poskytuje spolehlivé a pravdivé informace a to nejen odpovědi samé, ale především vodítko, návod jak je hledat.

Mnohé z toho, co dnes prožíváme a čeho jsme svědky, má hluboké kořeny v minulosti. I Bible má počátek v dávné minulosti a vydává svědectví o událostech a příčinách, které způsobily, že dnes čelíme velkým problémům celosvětového rozsahu. Jsme ochotni přiznat si skutečnou realitu? Najdeme odvahu vydat se po úzké a trnité cestě vedoucí k pravdivému poznání Boha, cestě, na jejímž začátku je naděje založená na víře podložené prokazatelnou Boží spravedlností, věrností a milosrdenstvím a na konci je světlo a život věčný?

Jelikož nejsme členy žádné církve snažíme se poznávat a přijímat Biblické pravdy neomezováni církevními tradicemi. Na těchto stránkách najdete výsledky naší mnohaleté studijní práce.

Vaši bratři a sestry, služebníci Boží       (viz.: "Kdo jsme") 


Člověk byl stvořen, aby žil v opravdové svobodě ,rozvíjel svou svobodnou vůli a duchovní osobnost. To je Boží záměr. Kniha "Cesta člověka od Edenu do času obnovy" podává živé a aktuální svědectví o Božích skutcích vedoucích k naší záchraně, zaznamenaných v Bibli. Abychom poznali, že máme stále reálnou svobodnou volbu mezi trvalým životem a smrtí.
(11.10.2018)      Kniha první část:Vzkříšení není jen zázrak:
(10.12.2018)      celý text


Zamyšlení nad texty:
(10.1.2020) celý text

Připomínejte si dřívější dny, v nichž jste byli osvíceni a přestáli jste mnohý zápas s utrpením.
(Židům 10:32)


Archiv biblických textů